Director Hou, Chia-chu; Aug 1974 – July 1978
Director Shia, Dow-pyng; Aug 1978 – Jan 1979
Director Pan, Zhi-qi; Feb 1979 – July 1988
Director Lee, Jay; Aug 1988 – July 1993
Director Chung, Chun -wen; Aug 1993 – July 1995
Director Chiang, Cheng; Aug 1995 – July 1998
Director Lin, Bing-wen; Aug 1998 – July 2001
Director Hsieh, Wen-chueh; Aug 2001 – July 2003
Director Chang, Ta-cheng; Aug 2003 – July 2006
Director Hsieh, Hsiao-chao; Aug 2006 – July 2009
Director Ku, Hsuan-hsuan; Aug 2009 – July 2012
Direct Chen, Huei-fang; Aug 2012 – July 2015
Director Chen, Hung-yi; Aug 2015 – July 2018
Director Wen, Fur-hsing; Aug 2018 – July 2020
Director Liang, Shu; Aug 2020 – July 2023
Director Huang, Pao-yu; Aug 2023 – present

 

|Goto Top |